FENERBAHÇE TESİSLERİNDEKİ EFSANE ÇAYCI HÜSEYİN (KURGU ÖYKÜ)

Bu öyküyü ilk olarak 24 Ocak 2017’de Ekşisözlük’te yayımlamıştım. Gelen tepkiler yüzünden öykünün kurgu olduğunu belirtmek zorunda kalmıştım. Sanırım gerçekçilik tozunu fazla kaçırmışım bu sefer…

Fenerbahçe Tesislerinin Efsane Çaycısı Hüseyin

Size Fenerbahçe tarihinde yeri çok ayrı bir kişilikten bahsetmek istiyorum. Hemen hiç kimsenin ismini bilmediği ama Fenerbahçeli sporcularının ve çalışanlarının hayatlarına bir şekilde dokunmuş, Samandıra Tesisleri’nin çaycısı Hüseyin’den, ya da diğer adıyla “Olmaz Mı Hüseyin”den bahsetmek istiyorum.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Written by

İnşaat mühendisi, metin yazarı, blogger, öykü yazarı. Katar'da yaşam, sinema, edebiyat, oyun dünyası, Fenerbahçe, kurmaca öyküler ve insana dair her şey üzerine

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store