Zeplin — 4. Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Ödüllü Kısa Öykü Yarışması Birincilik Ödülünü Kazanan Öyküm

Image for post
Image for post
Zeplin isimli öyküm 4. Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Ödüllü Kısa Öykü Yarışması’nda birincilik ödülünü kazandı!

Önsöz

ZEPLİN

1

2

3

4

Written by

İnşaat mühendisi, metin yazarı, blogger, öykü yazarı. Katar'da yaşam, sinema, edebiyat, oyun dünyası, Fenerbahçe, kurmaca öyküler ve insana dair her şey üzerine

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store